GminaMarcinowice

Home / Gospodarka odpadami
Autor:Publikacja: leon

Selektywna zbiórka odpadów

 

Selektywne zbieranie odpadów zawierających następujące frakcje:

  • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali,
  • papier,
  • szkło,
  • odpady ulegające biodegradacji.

Na terenie nieruchomości obowiązkowi segregacji podlegają następujące rodzaje odpadów:

odpady komunalne zawierające następujące frakcje:

  • papier,
  • szkła,
  • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali,
  • odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (ponadto opcja kompostowania – dotyczy zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej; można je również oddawać na PSZOK),

– przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Gminy.

– meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz świetlówki zbierane są dwa razy w roku z nieruchomości z tzw. „wystawek” wg ustalonego harmonogramu.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego w ramach zadeklarowanej miesięcznej opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości można przekazywać wskazane odpady. Szczegółowe informacje na temat rodzaju odpadów tam przyjmowanych znajdują się w zakładce dotyczącej PSZOK.

Odpady komunalne zbierane są wg harmonogramu z następującą częstotliwością:

Rodzaj zabudowy

Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych

Tworzywa sztuczne i metale

Odpady ulegające biodegradacji

Papier i tektura

Szkło

Zabudowa jednorodzinna

co 2 tygodnie co 2 tygodnie raz w miesiącu raz w miesiącu

Zabudowa wielorodzinna

raz w tygodniu raz w tygodniu raz w tygodniu raz w tygodniu

Nieruchomości niezamieszkane

co 2 tygodnie co 2 tygodnie raz w miesiącu raz w miesiącu

 

Rodzaj zabudowy

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych

Zabudowa jednorodzinna

co 2 tygodnie 2 razy w roku

Zabudowa wielorodzinna

raz w tygodniu 2 razy w roku

Nieruchomości niezamieszkane

co 2 tygodnie 2 razy w roku

UWAGA! Poniżej informacje do pobrania na temat tego co należy zbierać selektywnie i w jaki sposób, a co należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Ulotka – Ogólnie o segregacji

Ulotka – Zakaz palenia śmieci

Gdzie wrzucać jakie odpady?

Informacja i oświadczenie dot. kompostowania

Jak zmniejszyć ilość odpadów?

Kompostowanie

Oznakowanie opakowań

Zasady postępowania z odpadami

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź