GminaMarcinowice

Home / Dla Mieszkańca
Autor:Publikacja: leon

Gospodarka odpadami

INFORMACJE O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Gospodarka odpadami

UWAGA!!!

Od 1 czerwca 2021 r. stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za mieszkańca wynosi:                     

30,00 złotych brutto od mieszkańca zamieszkującego zabudowę wielorodzinną,

35,00 złotych brutto od mieszkańca zamieszkującego zabudowę jednorodzinną, nie kompostującego odpady biodegradowalne

27,00 złotych brutto od mieszkańca zamieszkującego zabudowę jednorodzinną,  kompostującego odpady biodegradowalne

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późń. zm.) mieszkańcy zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości.

Opłata za niewywiązywanie się z obowiązków selektywnej zbiórki odpadów może, zgodnie z ww. ustawą, wynosić od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej ustalonej przez gminę. W naszej gminie jest ona na poziomie 70,00 zł od każdej zamieszkałej osoby.

Istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym w wysokości 8 zł od mieszkańca. Zwolnienie to będzie możliwe na podstawie zadeklarowania przez właściciela, że kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie wskazanej nieruchomości i posiada kompostownik o rozmiarach wystarczających do zagospodarowania wytwarzanej na posesji ilości odpadów bio. Zadeklarowanie kompostowania oznacza, że z posesji nie będą odbierane odpady bio  i nie będą dostarczane brązowe worki.

Aktualnie odpady z terenu gminy odbiera wyłoniona w drodze przetargu firma

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
Metalowców 4
58-100 Świdnica
tel. 74/ 852 21 04,

z którą Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z PSZOK w Marcinowicach. Firma ta obsługuje mieszkańców, podmioty prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (tj. podmioty gospodarcze, firmy, instytucje,) w imieniu gminy.

Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość segregacji odpadów komunalnych „u źródła” tj. na terenie nieruchomości.

Na terenach nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych segregacja prowadzona jest w dostarczanych przez firmę specjalnie oznakowanych workach. Na nieruchomościach zamieszkanych z zabudową wielolokalową oraz na nieruchomościach niezamieszkanych (podmioty gospodarcze, instytucje) segregacja odbywa się w dostarczanych przez firmę specjalnie oznakowanych pojemnikach zbiorczych.

Na terenie gminy został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się na terenie ZUWIK Sp. z o. o., ul. Tuwima 25, 58-124 Marcinowice.
Jest on czynny w poniedziałek 7:00 – 9:00, od wtorku do piątku w godzinach 13:00 – 15:00, a także w trzecią sobotę miesiąca od godz. 9.00 do 12.00 (tel. 74/850-40-16)

Warunkiem oddania odpadów do PSZOK jest brak zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach wnoszonej do gminy zadeklarowanej opłaty można tam przekazywać tzw. odpady problemowe. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce PSZOK.
Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach na terenie gminy Marcinowice.

W przypadku konieczności pozbycia się np. większej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy indywidualnie zamówić sobie kontener za pośrednictwem firmy odbierającej odpady.

 

Najważniejsze obowiązki mieszkańców:

  1. Pierwsza deklaracja: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
  2. Deklaracja zmieniająca: w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust.2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
  3. Korekta deklaracji: w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji
  4. Zadeklarowaną opłatę należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Marcinowice: 71 9531 1029 2006 6000 0101 0033 bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w poniższych załącznikach, tam znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź