GminaMarcinowice

Home / Dla Mieszkańca
Autor:Publikacja: leon

Gospodarka odpadami

INFORMACJE O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

INFORMACJE O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

 

UWAGA!!!

Od 1 maja 2023 r. stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za mieszkańca wynosi:                     

40,00 złotych od mieszkańca zamieszkującego zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną, nie kompostującego odpady biodegradowalne

35,00 złotych od mieszkańca zamieszkującego zabudowę jednorodzinną,  kompostującego odpady biodegradowalne

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późń. zm.) mieszkańcy zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości.

Opłata za niewywiązywanie się z obowiązków selektywnej zbiórki odpadów może, zgodnie z ww. ustawą, wynosić od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej ustalonej przez gminę. W naszej gminie jest ona na poziomie 80,00 zł od każdej zamieszkałej osoby.

Istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5 zł od mieszkańca. Zwolnienie to będzie możliwe na podstawie zadeklarowania przez właściciela, że kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie wskazanej nieruchomości i posiada kompostownik o rozmiarach wystarczających do zagospodarowania wytwarzanej na posesji ilości odpadów bio. Zadeklarowanie kompostowania oznacza, że z posesji nie będą odbierane odpady bio
i nie będą dostarczane brązowe worki.

Aktualnie odpady z terenu gminy odbiera wyłoniona w drodze przetargu firma

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
Metalowców 4
58-100 Świdnica
tel. 74/ 852 21 04,

z którą Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z PSZOK w Marcinowicach. Firma ta obsługuje mieszkańców, podmioty prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (tj. podmioty gospodarcze, firmy, instytucje,) w imieniu gminy.

Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość segregacji odpadów komunalnych „u źródła” tj. na terenie nieruchomości.

Na terenach nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych segregacja prowadzona jest w dostarczanych przez firmę specjalnie oznakowanych workach. Na nieruchomościach zamieszkanych z zabudową wielolokalową oraz na nieruchomościach niezamieszkanych (podmioty gospodarcze, instytucje) segregacja odbywa się w dostarczanych przez firmę specjalnie oznakowanych pojemnikach zbiorczych.

Na terenie gminy został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się na terenie ZUWIK Sp. z o. o., ul. Tuwima 25, 58-124 Marcinowice.
Jest on czynny w poniedziałek 7:00 – 9:00, od wtorku do piątku w godzinach 13:00 – 15:00, a także w trzecią sobotę miesiąca od godz. 9.00 do 12.00 (tel. 74/850-40-16).

Warunkiem oddania odpadów do PSZOK jest brak zaległości z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach wnoszonej do gminy zadeklarowanej opłaty można tam przekazywać tzw. odpady problemowe. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce PSZOK. Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach na terenie gminy Marcinowice.

W przypadku konieczności pozbycia się np. większej ilości odpadów budowlanych
i rozbiórkowych należy indywidualnie zamówić sobie kontener za pośrednictwem firmy odbierającej odpady.

 

Najważniejsze obowiązki mieszkańców:

  1. Pierwsza deklaracja: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
  2. Deklaracja zmieniająca: w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust.2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
  3. Korekta deklaracji: w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji
  4. Zadeklarowaną opłatę należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Marcinowice:
    71 9531 1029 2006 6000 0101 0033 bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w poniższych załącznikach, tam znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź