GminaMarcinowice

Home /
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż” – Aneks 1 i Aneks 2

 

A

ANEKS 1

  1. Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  2. Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: grant w projekcie pod nazwą „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr PROW.02.10.00-1004/20-00

  3. Nazwa zadania: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”

  4. Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: na podstawie aneksu nr 1 do umowy o powierzenie grantu nr 086/ASPE/2022 z dnia 28.09.2022 – dofinansowanie w kwocie 57 755,20,00 zł (wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w wysokości: 30 766,80 zł, wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach w wysokości: 26 988,40 zł).

Na podstawie umowy i aneksu nr 1 do umowy maksymalna wysokość grantu wynosi: 113 621,20 zł na realizację grantu pt. ASPE w placówkach oświatowych w Gminie Marcinowice o numerze 120/II

Wsparcie bez konieczności wniesienia wkładu własnego

  1. Krótki opis zadania: Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw mogą pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE. Grant przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika, przez okres 10 miesięcy jego zatrudnienia w szkole.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do: przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ w skrócie ASPE], wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE, opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE, przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą. Okres realizacji projektu 04.05.2020 roku do 31.03.2023 roku.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 24 462 907,92 złote.

ANEKS 2

  1. Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: grant w projekcie pod nazwą „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr PROW.02.10.00-1004/20-00
  3. Nazwa zadania: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”
  4. Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: na podstawie aneksu nr 2 do umowy o powierzenie grantu nr 086/ASPE/2022 z dnia 30 maja 2023 r. – dofinansowanie w kwocie: 124.974,98 zł na realizację grantu pt. ASPE w placówkach oświatowych w Gminie Marcinowice o numerze 120/II.

Wsparcie bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Wykorzystanie w okresie od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r.

5. Krótki opis zadania: Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw mogą pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE. Grant przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika, przez okres 10 miesięcy jego zatrudnienia w szkole.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:    przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ w skrócie ASPE], wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE, opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE, przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź