GminaMarcinowice

Home /
Autor:Publikacja: Administrator 2

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż”

 

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: grant w projekcie pod nazwą „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr PROW.02.10.00-1004/20-00

Nazwa zadania: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”

Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: Dofinansowanie w kwocie 55 866,00 zł ( wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w wysokości: 29 957,10 zł, wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach w wysokości: 25 908,90 zł). Wsparcie bez konieczności wniesienia wkładu własnego

Krótki opis zadania: Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw mogą pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE. Grant przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika, przez okres 10 miesięcy jego zatrudnienia w szkole.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:    przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ w skrócie ASPE], wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE, opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE, przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Projekt grantowy pt. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Edukacyjną ODiTK, Stowarzyszenie „Sztuka Włączania”, Fundację Fundusz Współpracy oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Projekt jest realizowany w oparciu o Umowę o dofinansowanie projektu grantowego (nr UDA-POWR.02.10.00-00-1004/20-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014  2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, zawartą w Warszawie w dniu 5 czerwca 2020 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, a Fundacją Edukacyjną ODiTK z siedzibą w Gdańsku.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź