GminaMarcinowice

Home / Gospodarka odpadami
Autor:Publikacja: leon

Akty Prawne

UCHWAŁY RADY GMINY MARCINOWICE REGULUJĄCE NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. nałożyła na Radę Gminy obowiązek podjęcia szeregu uchwał, które mają regulować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Rada Gminy Marcinowice podjęła następujące uchwały:

  1.  uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne,
  2.  uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3.  uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4.  uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice,
  6.  uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
  7.  uchwała w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Marcinowicach,
  8.  uchwała w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Marcinowice.

Poniżej możecie się Państwo z nimi szczegółowo zapoznać.

http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=1

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź