GminaMarcinowice

Home / Gospodarka odpadami
Autor:Publikacja: leon

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Marcinowice tworzy i prowadzi Wójt Gminy Marcinowice od dnia 1 stycznia 2012 r.

Wpisu do rejestru dokonuje Wójt Gminy Marcinowice na pisemny wniosek przedsiębiorcy w terminie 7 dni od dnia wpływu tego wniosku.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych (podanie nazwy oraz kodu zgodnie z katalogiem odpadów).

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić w momencie złożenia wniosku o wpis w kasie lub na konto Urzędu Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice.

Nr konta:

Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Marcinowice

56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

a. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
b. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)”

Oświadczenie to powinno zawierać również:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Marcinowice (pok. nr 3) lub na stronie internetowej bip.marcinowice.pl w zakładce gospodarka komunalna.

Warunki niezbędne do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie wpisu do rejestru (art. 9d, 9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego;

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.

Obowiązek sprawozdawczy

Każdy podmiot gospodarczy wpisany do rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek sporządzania sprawozdań (Wzory sprawozdań określa w drodze rozporządzenia Minister Środowiska).

Wpis do rejestru działalności regulowanej – cz. I pkt 36 ppkt 9a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) = 50,00 zł.

Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej (rozszerzenie zakresu działalności) – 50% stawek określonych od wpisu – cz. I pkt 37 ppkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) = 25,00 zł.

Wykreślenie z rejestru na wniosek – brak opłat.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej – 2022

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź