GminaMarcinowice

Home / Gospodarka odpadami
Autor:Publikacja: leon

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicieli nieruchomości został nałożony obowiązek złożenia do Wójta Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja jest formą samoopodatkowania i stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nie uiszczania w gminie zadeklarowanej kwoty lub w przypadku jej zaległości. Wypełnienie i złożenie powyższej deklaracji jest obowiązkowe i powinno zostać wykonane bez wezwania.

Deklaracje powinny być kompletne, a dane w nich zawarte zgodne ze stanem faktycznym. Ich złożenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danym obszarze odpadów komunalnych. Czas złożenia deklaracji korygującej w przypadku jakichkolwiek zmian wpływających na wysokość opłaty również wynosi 14 dni od chwili zaistnienia takich zmian.

Nieprawidłowo  lub  niekompletnie  wypełniona  deklaracja  spowoduje  konieczność wezwania składającego w celu poprawienia bądź uzupełnienia danych. Również każda, nawet drobna zmiana danych zawartych we wcześniej złożonej deklaracji narzuca obowiązek złożenia nowej deklaracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności podanych w deklaracji danych właściciele nieruchomości będą informowani o konieczności ich wyjaśnienia.

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać  na konto nr:
71 9531 1029 2006 6000 0101 0033 bez wezwania na podstawie złożonych deklaracji w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy w Marcinowicach oraz na stronie internetowej www.marcinowice.pl

Pomoc w wypełnieniu deklaracji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 na parterze oraz pod numerem tel. 74/850-34-82.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – obowiązuję od 24.06.2023

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź