GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

 1. Stanowisko i wymiar czasu pracy: ds. rolnictwa i ochrony środowiska
 2. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: rolnicze, ochrona środowiska,
  b) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office (Word, Excel), System Informacji Prawnej Legalis,
  c) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ustroju rolnym oraz ustaw – Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie danych osobowych,
  d) obywatelstwo polskie,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) obsługa urządzeń biurowych.
 3. Wymagania dodatkowe:
  a) umiejętność pracy w zespole;
  b) komunikatywność, samodzielność, kreatywność;
  c) dyspozycyjność;
  d) systematyczność, dokładność, uczciwość, odporność na stres, chęć podnoszenia kwalifikacji.
 4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
  1) Podejmowanie czynności z zakresu gospodarowania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi, w tym oddawanie w dzierżawę nieruchomości rolnych.
  2) Przygotowywanie dokumentacji prawnej dotyczącej ustalenia opłat za korzystanie z nieruchomości wchodzących do zasobu Gminy.
  3) Prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  4) Prowadzenie spraw dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Marcinowice.
  5) Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt.
  6) Wydawanie zwolnień na uprawę maku i konopi oraz sprawowanie nadzoru w tym: przygotowywanie projektów decyzji nakazujących zniszczenie nielegalnych upraw maku i konopi.
  7) Szacowanie strat w gospodarstwach dotkniętych klęskami żywiołowymi.
  8) Współpraca i współdziałanie ze służbami i jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi.
  9) Ochrona środowiska.
  10) Wydawanie decyzji środowiskowych.
  11) Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
  12) Wykroczenia przeciwko ochronie środowiska.
  13) Zezwolenia na opróżnianie szamb, ewidencja szamb.
  14) Prowadzenie spraw związanych z programami Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  15) Ochrona środowiska od zanieczyszczeń odpadami emisją pyłów.
  16) Ewidencja kopalni i złóż kopalin.
  17) Opiniowanie koncesji, planów ruchu i dodatków do planów ruchu dla kopalni.
  18) Opiniowanie kierunków rekultywacji kopalń.
  19) Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych.
  20) Interwencje i orzecznictwo administracyjne w sprawach związanych z bieżącą działalnością kopalni.
  21) Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności, spraw zleconych przez przełożonych.
 5. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV);
  b) list motywacyjny;
  c) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie;
  d) kserokopie świadectw pracy;
  e) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach i wiedzy;
  f) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  g) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie większym niż dozwolone przepisem prawa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
 • w siedzibie Urzędu Gminy (biuro podawcze na parterze) lub
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice (liczy się data wpływu do Urzędu).

Termin składania ofert upływa z dniem 04.03.2021 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem: „Oferta na wolne stanowisko ds. rolnictwa”.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalnie określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania , zostaną poinformowane indywidualnie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Marcinowicach.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego można będzie odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, po  tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Informację o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 

Marcinowice, dnia 22 luty 2021r.

Wójt Gminy

(-) Stanisław Leń

nabór na wolne stanowisko – ogłoszenie

klauzula do naboru

kwestionariusz osobowy kandydata

oświadczenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź