GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Czas wolny / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Marcinowicach ponownie otwarty

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Marcinowicach wznowiony zostaje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Punkt działający przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach czynny jest według poniższego harmonogramu:

  • poniedziałek, godz. 13:00-17:00,

  • wtorek i czwartek, godz. 12:00 – 16:00,

  • środa i piątek, godz. 8:00 – 12:00.

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu centralnym numerem telefonu 74 85 00 460 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tj.:

  • poniedziałek: 7:15 – 15:00,

  • wtorek: 7:15 – 17:00,

  • środa: 7:15 – 15:00,

  • czwartek: 7:15 – 15:00,

  • piątek: 7:15 – 13:00

Osoby uprawnione

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Podmiot przed udzieleniem pomocy zobowiązany jest do przedstawienia:

1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz wciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo: oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie (oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie)

2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

3. Jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc dokonuje zapisu przez system teleinformatyczny nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przed uzyskaniem pomocy składa zaświadczenia, oświadczenia i informacje za pomocą systemu.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź