GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Otwarte konsultacje dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych

Przedmiot konsultacji: „Program współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Wójt Gminy Marcinowice

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: „Program współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 08 listopada 2019 r.

Czas zakończenia konsultacji: 22 listopada 2019 r.

 

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul. J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, pokój nr 26 lub mailowo na adres: promocja@marcinowice.pl, w terminie do 22 listopada 2019 r.

Projekt programu zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Marcinowice: www.marcinowice.pl.

W dniu 18 listopada 2019 r. godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Marcinowicach  odbędzie się otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:  Dagmara Gorlowska pracownik Referatu Oświaty, Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Powiadomienie konsultacje NGO 2020

Formularz

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź