GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami od 1 lutego

 

Od 1 lutego 2020 r. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw domowych oraz nieruchomości niezamieszkałych. 

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/92/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi 26,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
 • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 52,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki za pojemnik.

Ustala się stawkę miesięczną opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkanej:

 1. 80 l – 3,94 zł,
 2. 120 l – 5,91 zł,
 3. 240 l – 11,82 zł,
 4. 660 l – 32,51 zł,
 5. 1100 l – 54,18 zł,
 6. 1500 l – 73,88 zł,
 7. KP (7000 l) – 344,78 zł

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną w wysokości czterokrotnej stawki określonej powyżej tj.:

 1. 80 l – 15,76
 2. 120 l – 23,64
 3. 240 l – 47,28
 4. 660 l – 130,04
 5. 1100 l – 216,72
 6. 1500 l – 295,52
 7. KP (7000 l) – 1379,12

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. z późń. zm.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ww. ustawy, jeżeli nie nastąpiła zmiana ilości osób w gospodarstwie, właściciel nieruchomości nie składa nowej deklaracji, natomiast zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości.

Zmiana sposobu zbierania odpadów wymaga zmiany deklaracji.

W związku z tym prosimy osoby niesegregujące odpady o jak najszybszą zmianę deklaracji w zakresie sposobu gromadzenia i odbierania odpadów.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na wyodrębniony rachunek:

71 9531 1029 2006 6000 0101 0033

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź