GminaMarcinowice

Home / Władze Gminy
Autor:Publikacja: leon

Skarbnik Gminy

Anna Czernicka

Skarbnik Gminy. Pok. 27, Tel. wew. 40

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1) kierowanie pracą Referatu Budżetu i Finansów,
2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
4) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
5) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
6) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy,
7) nadzorowanie egzekucji oraz windykacji należności podatkowych i opłat ustalonych przez Gminę,
8) zapewnienie właściwego przebiegu procedur pozyskiwania środków z kredytów, obligacji i pożyczek,
9) wnioskowanie do Wójta o uruchomienie kredytów i pożyczek,
10) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi instytucjami kontrolnymi,
11) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości finansowej,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie,
12) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
13) dokonywanie w zakresie powierzonych obowiązków wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (budżetem),
14) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
15) dokonywanie kontroli kasy,
16) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,
17) nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy,
18) nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników w referacie,
19) nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie Referatu Budżetu i Finansów.

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź