GminaMarcinowice

Home / Władze Gminy
Autor:Publikacja: leon

Sekretarz Gminy

Robert Sawicki

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji,
2) opracowywanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
3) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
4) koordynacja i nadzór prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów od strony technicznej i organizacyjnej,
5) współdziałanie z Radą w zakresie inicjatyw uchwałodawczych Wójta oraz nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad przygotowaniem sesji Rady,
6) nadzorowanie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków,
7) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych w Urzędzie,
8) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta nie zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady i Rady,
9) nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników,
10) prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
11) wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
12) wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnej,
13) nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym w podległych referatach,
14) dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez Wójta,
15) organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników,
16) nadzorowanie prac związanych z przeprowadzaniem przez komisję inwentaryzacyjną spisów z natury składników majątkowych,
17) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego,
18) nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu, będącego na wyposażeniu Urzędu,
19) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów,
20) kierowanie pracą Urzędu w przypadku nieobecności Wójta lub Zastępcy Wójta w ramach udzielonych upoważnień,
21) nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
22) wykonywanie innych spraw na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź