piątek, 18 stycznia 2019r.
   
Czcionka

XLV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu  25 maja 2018 r.  o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XLV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr XLIV/18 z XLIV sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 13 kwietnia 2018r.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Marcinowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kątki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiry.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marcinowice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r
14. Wolne wnioski i oświadczenia.
15. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
16. Zamknięcie sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/    Bożena Lema

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice