GminaMarcinowice

Home / Dla Mieszkańca
Autor:Publikacja: leon

Gospodarka odpadami

INFORMACJE O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

UWAGA!!! Od 1 kwietnia 2019 r. zmianie ulegną stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tymi przepisami od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Aktualnie odpady z terenu gminy odbiera wyłoniona w drodze przetargu firma

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.

ul. Metalowców 4

58-100 Świdnica

tel. 74/ 852 21 04,

z którą Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z PSZOK w Marcinowicach. Firma ta obsługuje mieszkańców, podmioty prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (tj. podmioty gospodarcze, firmy, instytucje,) w imieniu gminy.

Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości możliwość segregacji odpadów komunalnych „u źródła” tj. na terenie nieruchomości.

Na terenach nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych segregacja prowadzona jest w dostarczanych przez firmę specjalnie oznakowanych workach. Na nieruchomościach zamieszkanych z zabudową wielolokalową oraz na nieruchomościach niezamieszkanych (podmioty gospodarcze, instytucje) segregacja odbywa się w dostarczanych przez firmę specjalnie oznakowanych pojemnikach zbiorczych.

W drodze uchwały gmina określiła różne stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów:

  • w przypadku segregacji – niższe,
  • w przypadku braku segregacji (odpady zmieszane) – wyższe.

Dwa razy w roku według harmonogramu prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek oraz odpadów wielkogabarytowych.

Na terenie gminy został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się na terenie ZUWIK Sp. z o. o., ul. Tuwima 25, 58-124 Marcinowice.
Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 8.30 oraz 14.00 – 15.00, a także w trzecią sobotę miesiąca od godz. 9.00 do 12.00.
W ramach wnoszonej do gminy zadeklarowanej opłaty można tam przekazywać tzw. odpady problemowe. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce PSZOK.
Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach na terenie gminy Marcinowice.

Nowe przepisy zostały stworzone, by zapewnić skuteczniejszą walkę z „dzikimi” wysypiskami, ponieważ nie opłaca się podrzucać śmieci sąsiadom, do lasu, potoku, rzeki czy przydrożnego rowu. Nie ma również sensu, by śmieci pozbywać się poprzez spalanie w domowych piecach – proceder ten stanowi duży problem mimo, że jest prawnie zabroniony.

Najważniejsze obowiązki mieszkańców:

  1. Wypełnienie i złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od zamieszkania nieruchomości przez mieszkańców lub powstania odpadów w przypadku nieruchomości niezamieszkanych.
  2. Wypełnienie i złożenie w ciągu 14 dni deklaracji zmieniającej za każdym razem, gdy nastąpi jakakolwiek zmiana wpływająca na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (zmiana ilości osób, zmiana wielkości/ilości pojemników, zmiana sposobu zbierania odpadów – segregowane/zmieszane) oraz zmiana danych. Nie dotyczy przypadków zmiany stawek opłat regulowanych Uchwałą Rady Gminy chyba, że właściciel zdecyduje o innym sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi niż w dotychczasowej deklaracji,
  3. Zadeklarowaną opłatę należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Marcinowice: 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001 lub w kasie Urzędu Gminy bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w poniższych załącznikach, tam znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje.

Opłaty za odpady komunalne

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych – 2019 r.

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź