poniedziałek, 21 stycznia 2019r.
   
Czcionka

PODSTAWOWE INFORMACJE o Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach

WÓJT I RADA GMINY MARCINOWICE

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI,
W DNIU 17 LUTEGO 2018R. (SOBOTA)
W GODZINACH 10:00-12:00

NA „DZIEŃ OTWARTY”

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W MARCINOWICACH.

Uchwała w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Marcinowicach podjęta została przez Radę Gminy Marcinowice  w dniu 16 stycznia 2018r.

Na podstawie tej uchwały:

- z dniem 1 maja 2018r. zakłada się Publiczne Przedszkole w Marcinowicach, ul. Tadeusza Gajcego nr 8, 58-124 Marcinowice.

- nadano placówce pierwszy statut.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Marcinowice, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Przedszkole to parterowy budynek, w którym znajdują się:
- 3 sale do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zabaw, spożywania posiłków
i wypoczynku,
- 1 sala wielofunkcyjna przeznaczona do zabaw, ćwiczeń ruchowych, spotkań z rodzicami,
- część szatniowo-sanitarna oraz administracyjna i techniczna.

Przedszkole wyposażone jest w meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne, oprogramowanie, węzeł żywieniowy w systemie „catering”.
Budynek przedszkola jest monitorowany i chroniony przez specjalistyczną firmę.
Przy budynku przedszkola znajduje się plac zabaw oraz miejsca postojowe dla samochodów
i rowerów.

Nowo tworzone Publiczne Przedszkole w Marcinowicach dysponuje 75 miejscami - dla 3 grup po 25 dzieci.

Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Marcinowice.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Marcinowice mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponuje ono jeszcze wolnymi miejscami.

Do przedszkola może być przyjęte dziecko, które w roku 2018 kończy:

1)      3 lata   (urodzone w roku 2015)

2)      4 lata     (urodzone w roku 2014)

3)      5 lat     (urodzone w roku 2013).

Rodzice dzieci urodzonych w 2016 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

- Nie wyklucza się także przyjęcia do przedszkola dziecka, które w 2018 roku kończy 6 lat (dziecko urodzone w roku 2012 – obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym).
Jednakże ze względu na to, że przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice funkcjonują oddziały przedszkolne, zakłada się, że dzieci 6 letnie realizować będą obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Marcinowicach i Strzelcach (dotyczy to również dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym).
– mówi wójt gminy Władysław Gołębiowski.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok szkolny 2018/2019

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym (na wolne miejsca)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego  przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12 lutego - 14 marca 2018r. (godz. 14:30)

23-27 kwietnia 2018r. (do godz. 14:30)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

15-20 marca 2018r.

28 kwietnia - 04 maja 2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06 kwietnia 2018r. (godz. 9:00)

21 maja 2018r. (godz. 9:00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia

09 - 16 kwietnia 2018r. (do godz. 14:30)

23 – 28 maja 2018r. (do godz. 14:30)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 kwietnia 2018r. (godz. 9:00)

30 maja 2018r. (godz.9:00)

 

Postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonego przedszkola przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach. Komisja ta wskazana została zarządzeniem Wójta Gminy Marcinowice jako komisja właściwa do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 prowadzone będzie na wniosek rodzica dziecka.

Rodzic dziecka wypełnia wniosek i po podpisaniu składa w Szkole Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach, Strzelce 2, sekretariat I piętro, pok. nr 14.

Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu (od dnia 12 lutego 2018r. od godz. 8:00 do dnia
14 marca 2018r. do godz. 14:30), jednak  data i godzina złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach dostępny jest w:

Urzędzie Gminy Marcinowice, I piętro - pok. nr 26 i pok. nr 22 (sekretariat),

Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach, sekretariat, pok. nr 14, I piętro

na stronie internetowej gminy www.marcinowice.pl

Do wniosku o przyjęcie do przedszkola należy dołączyć stosowne dokumenty, o których mowa w artykule dot. rekrutacji do przedszkola.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku i kończy się 31 sierpnia następnego roku.

Przerwa wakacyjna ustalana będzie przez Wójta Gminy  na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

Godziny otwarcia przedszkola: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 6:00-16:30

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8:00 do 13:00.

Zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustalone zostaną przez Rada Gminy Marcinowice stosowną uchwałą (zgodnie z przepisami prawa oświatowego wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć).

Warunki korzystania przez dzieci z posiłków w formie cateringu, w tym wysokość opłat za posiłki, ustalana będzie w oparciu o umowę  zawartą pomiędzy dyrektorem przedszkola a firmą świadczącą usługi cateringowe.

Organami przedszkola będą: dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców.

Stanowisko dyrektora przedszkola powierza Wójt Gminy.

Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu zgodnie z odrębnymi przepisami.

-Planuje się aby procedurę związaną z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Marcinowicach przeprowadzić w miesiącu marcu br.- mówi wójt gminy Władysław Gołębiowski.

- Wyłoniony w drodze konkursu dyrektor Publicznego Przedszkola w Marcinowicach będzie kierował działalnością przedszkola m.in. zorganizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.- dodaje wójt.

Dyrektor przedszkola będzie zatrudniał nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

Planuje się aby kadrę przedszkola, którą zatrudni dyrektor przedszkola, stanowili następujący pracownicy:

- 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych na pełny etat,

- 3 woźne oddziałowe zatrudnione na pełny etat,

- pracownik księgowo-finansowy zatrudniony na pół etatu,

- pracownik gospodarczy zatrudniony na pół etatu.

Rozważa się możliwość rozpoczęcia zajęć dla dzieci przyjętych do przedszkola w terminie wcześniejszym niż 01 września 2018r.

Wcześniejsze rozpoczęcie zajęć uzależnione będzie od liczby zadeklarowanych dzieci oraz kwestii organizacyjno-administracyjnych (deklaracja we wniosku o przyjęcie do przedszkola).

 

Dokumenty do pobrania:

 

  1. Uchwała Nr XL/252//18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice
  2. Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok szkolny 2018/2019
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach na rok szkolny 2018/2019 wraz z załącznikami

 

 

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice