GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  3 lutego 2020 r. o godz. 12:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XVIII/19 z XVIII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Marcinowice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marcinowice
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowa Wsi przez sołectwo Biała
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marcinowice na 2020 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy Marcinowice na 2020 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Marcinowice na 2020 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Marcinowice na 2020 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marcinowice na 2020 rok
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 18. Interpelacje i zapytania radnych
 19. Wolne wnioski i oświadczenia
 20. Informacje dla radnych, sprawy bieżące:
 21. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Marcinowice za 2019 rok.
 22. Zamknięcie sesji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 13:00.

 

 

                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                   /-/    Artur Fiołek

 

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź