GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Ważne dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2020 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2020.

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej

W oświadczeniu podaje się wartość sprzedaży napojów alkoholowych:

  • o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
  • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
  • o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Złożone oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym.

W zależności od tego, czy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła ustalone przepisami progi, sprzedawcy wnoszą opłatę podstawową lub podwyższoną.

Opłata podstawowa, pobierana gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim progu ustawowego, wynosi dla napojów alkoholowych:

  • zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł,
  • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł,
  • o zawartości powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2 100,00 zł,

Jeśli sprzedaż przekroczy ustawowy próg, pobierana jest opłata podwyższona. Wynosi ona dla napojów alkoholowych:

  • zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
  • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
  • o zawartości powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

W oświadczeniu należy podać rzeczywistą wartość sprzedaży, tzn. niezaniżoną i niezawyżoną, zawierająca VAT i akcyzę.

Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wobec powyższego prosimy o dokładne wyliczenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu.

Należy pamiętać, aby opłaty wnosić w terminie – opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż alkoholu w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku.

Niedotrzymanie tych terminów, albo wpłaty o niewłaściwej wysokości, mogą skutkować koniecznością dokonania opłaty dodatkowej (w wysokości 30% opłaty podstawowej, płatnej w ciągu 30 dni od momentu upływu właściwego terminu), albo wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Marcinowice B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice pok. Nr 10 (parter) lub z tej strony:

– druk oświadczenia do pobrania

Oświadczenie 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź