GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

 

1.Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Marcinowicach ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

 1. Stanowisko urzędnicze: inspektor d.s. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych
 2. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

– wykształcenie wyższe  preferowane: techniczne,

– min. 3-letnie doświadczenie zawodowe,

– nieposzlakowana opinia,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

– prawo jazdy kat. B.

 1. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:

– znajomość zagadnień z zakresu prawa budowalnego, finansów publicznych, ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych oraz umiejętność ich interpretacji i wykorzystania do wykonywanych zadań

– doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa, w tym co najmniej dwuletnia praca

związana z procesami inwestycyjnymi lub praca w administracji budowlanej (mile widziane

w jednostkach samorządu terytorialnego lub w przedsiębiorstwach budowlanych),

– znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu gminnego,

– umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

– komunikatywność, dokładność, sumienność i samodzielność,

– dobra organizacja pracy własnej,

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność obsługi programów pakietu Office.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:

– realizacja zadań z zakresu budowy, modernizacji i remontów, w tym sporządzanie

i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę, zgłoszeń

na prowadzenie robót budowlanych oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,

weryfikacja kosztorysów ofertowych, kalkulacji indywidualnych, kosztorysów

powykonawczych oraz analiz techniczno-kosztowych zlecanych robót budowlanych,

– realizacja zadań związanych z budowa i bieżącym utrzymaniem małej architektury,

– udział w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym przygotowywanie opisów

przedmiotu zamówienia, formułowaniu warunków udziału wykonawców, praca w komisjach

przetargowych, konstruowanie projektów umów i zleceń z wykonawcami na roboty

budowlane, usługi i dostawy,

– bieżące monitorowanie i raportowanie wykonywanych robót budowlanych w oparciu

o przyjęte rozwiązania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięć inwestycyjno-

remontowych oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe,

– udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań, w tym przygotowywanie rozliczeń finansowych,

– prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w zasobach majątkowych gminy,

– nadzór inwestorski nad realizowanymi zadaniami,

– przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem przez Gminę funduszy

zewnętrznych.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie pracodawcy oraz w terenie, związana z realizacja powierzonych zadań, w wymiarze pełnego etatu, z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Zagrożenia biologiczne typowe dla kontaktu z ludźmi i z dokumentacją, zagrożenia chemiczne charakterystyczne dla środowisk biurowych.

Praca w budynku, w pełni dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Marcinowicach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV);
  b) list motywacyjny;
  c) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie;
  d) kserokopie świadectw pracy;
  e) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach i wiedzy;
  f) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  g) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie większym niż dozwolone przepisem prawa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów

a) Wymagane dokumentu aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy (biuro podawcze na parterze) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice (liczy się data wpływu do Urzędu).

b) Termin składania ofert upływa z dniem  22.10.2021 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem: „Oferta na wolne stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych”.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Dodatkowe informacje

a) wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w języku polskim. Dokumenty

obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski,

b) przedkładane kopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem

kandydata potwierdzającym zgodność dokumentu z oryginałem i własnoręcznym podpisem

wraz z datą,

c) pozostałe oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata,

d) nabór może być unieważniony przez Wójta Gminy Marcinowice na każdym jego etapie bez podania przyczyn,

e) informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej (bip.marcinowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

w Marcinowicach.

 

Wójt Gminy Marcinowice
/-/ Stanisław Leń

 

Marcinowice, dn. 12 październik 2021 r.

 

Nabór na stanowisko inspektora d.s inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych

Kwestionariusz osobowy kandydata

Klauzula

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź