GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Nie pal śmieci! SEGREGUJ!

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Marcinowice o ustawowym zakazie spalania odpadów w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości.

Podczas palenia śmieci wydzielają się trujące substancje. Największą dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy w bezpośrednim sąsiedztwie dymiącego komina. Spalający odpady w domowych piecach  gwarantują sąsiadom (oraz sobie!!!) smrodliwy dym zawierający trujący dla ludzi i zwierząt tlenek węgla, a także uszkadzający płuca, drażniący tlenek azotu. Dym zawiera również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki – dioksyny i furany (niecałe 2 mg dioksyn wystarczą, by zabić człowieka).

Nie wolno spalać w piecach i domowych kotłowniach: plastikowych pojemników i butelek po napojach, zużytych opon, innych odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem: papier, tekturę i drewno, opakowania z papieru, tektury i drewna, odpady z gospodarki leśnej, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

W przypadku mocnych podejrzeń o spalaniu śmieci można zawiadomić Policję, która wówczas ma obowiązek interwencji – należy wówczas poinformować o podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów.

Obowiązujące przepisy prawa:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.):

  • art. 155 „Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów (…)”.
  • art. 191 „Kto wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.):

  • art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
  • pkt 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (…);
  • pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”;
  •  art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”.

Spalanie odpadów z naruszeniem ww. przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł.

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź