GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Strzelcach

 

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Spółka z o.o. w Strzelcach 15 A , działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz uwzględniając wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 735) ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki

 

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie techniczne
 • wykształcenie wyższe – posiadać co najmniej 3-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • wykształcenie średnie – posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
 • preferowane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – preferowane doświadczenie w spółkach komunalnych,
 • posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego
 • korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • być niekaranym/ą,
 • posiadać znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu pracy, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska, doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych, w tym w szczególności środków z programów UE,
 • spełnia inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym spółkach komunalnych.

Zakres wykonywania zadań na stanowisku

 • reprezentowanie Spółki na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami

reprezentacji,

 • dbałość o spójność komunikacji Spółki na zewnątrz,
 • prowadzenie spraw Spółki poprzez zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi,
 • przygotowaniu i nadzorze nad wydarzeniami organizowanymi przez Spółkę ,
 • realizacja wyznaczonych uchwałą zgromadzenia wspólników celów zarządczych,
 • inne zadania wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych i umowy Spółki,

 

Zgłoszenie powinno zawierać

 • CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”;
 • kopię dyplomu ukończenia szkoły oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
 • odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów (np. wypisów z odpowiednich rejestrów) potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o tym, że w dniu wyboru kandydat nie będzie podlegał ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka komunalnych;
 1. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;
 2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Strzelcach,
 3. Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami:

Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2  58-124 Marcinowice do dnia 23.07.2021r. w Biurze Obsługi Klienta (parter) do godz. 12.00

W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu Gminy.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej, niepodpisanej kopercie, opatrzonej dopiskiem

„Konkurs na Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp z o. o. w Strzelcach.

 

Informacje dodatkowe:

 • Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie określonego terminu podlegają odrzuceniu.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.
 • Rada Nadzorcza poinformuje telefonicznie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu.
 • Osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny, w terminie 14 dni od dnia wyboru, pod rygorem unieważnienia wyboru.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Marcinowicach.
 • Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego można będzie odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Marcinowice, dnia 14.07.2021r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o.

(-) Andrzej Kiszecki

 

 

klauzula_do_naboru_-2

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź