GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

IX Sesja Rady Gminy Marcinowice

IX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE odbędzie się 19 czerwca 2019r.  o godz. 13:30.

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  19 czerwca 2019 r.  o godz. 13:30

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

IX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr VIII/19 z VIII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 maja 2019 r.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marcinowice za 2018 rok i debata nad Raportem
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marcinowice wotum zaufania
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 17.05.2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marcinowice za lata 2017-2018
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach z siedzibą w Wirach
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 18. Interpelacje i zapytania radnych
 19. Wolne wnioski i oświadczenia
 20. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 21. Zamknięcie sesji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 13:30.

 

   Przewodniczący Rady Gminy

               /-/    Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź