GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW SKŁĄDAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW ZMIANY W PRZEPISACH OD 1 WRZEŚNIA 2019 r.

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje o najważniejszych zmianach w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), które wchodzą w życie dnia 1 września 2019 r.

 

Art. 1, pkt 55 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) wprowadza zmianę w art. 122 ustawy – Prawo oświatowe:

„55) w art. 122:

  1. a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

 

  1. a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267)” – EGZAMIN CZELADNICZY PRZEPROWADZA IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH

 

„b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy” – EGZAMIN ZAWODOWY PRZEPROWADZA OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA,

 

„- dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

 

,,3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. „.

 

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267) określa:

art. 2 ust. 1.

 

Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

 

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1.

 

art. 2 ust. 4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

 

art. 2 ust.6. Rzemieślnikiem jest osoba, o której mowa w ust. 1.

 

art. 3 ust. 5. Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji, o których mowa w art.7 ust.3 pkt 1  tj. CECHY  i 3  tj. IZBY RZEMIEŚLNICZE.

 

UWAGA! Fakt nie zrzeszania się w CECHU nie oznacza, że pracodawca nie jest rzemieślnikiem.

 

Ponadto przypomina się, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010)

 

Rozdział 2. Nauka zawodu, § 11

 

ust. 1. Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu.

ust. 2. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w branżowej szkole I stopnia zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

ust. 4. Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

 

Rozdział 3. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy, § 16

 

ust. 1. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.

 

ust. 2. Młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami składają egzamin, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednio u swoich pracodawców.

 

ust. 3. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają egzamin, o którym mowa w ust. 1, przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

 

  • 17, ust. 1. Jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny, pracodawca lub izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie, oraz określające jego rodzaj, czas trwania i uzyskaną ocenę.

 

Ponadto w artykule 122 ustawy Prawo oświatowe od dnia 1 września 2019 r. po ust. 2 zostanie dodany także ust.2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.”;

a punkt 3 otrzyma brzmienie:

„3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu”.

 

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w odniesieniu do wniosków składanych od 1 września 2019 r. istotne będzie aby młodociany zdał egzamin przed ODPOWIEDNIĄ KOMISJĄ:

– w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem młodociany zdaje egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej,

– w przypadku pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem młodociany zdaje egzamin zawodowy przed okręgową komisją egzaminacyjną.

 

Nie spełnienie warunków ww określonych w art. 122 ustawy Prawo oświatowe skutkować będzie odmową przyznania dofinansowania.   

 

Informacje ogólne dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wszelkie załączniki dostępne są pod adresem:  http://bip.marcinowice.pl/?id=1370

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź