GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

31 maja rusza nabór wniosków Stowarzyszenie ,,Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” na podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Piława Górna, Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Termin składania wniosków

od 31 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. do godziny 12:00

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

Tryb składania wniosków

  • Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  • W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 21.06.2021 do godz. 12:00.
  • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w następującej formie:
  1. w dwóch egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.
  2. na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).
  • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD w dwóch identycznych egzemplarzach w formie spiętych nie zszytych dokumentów (segregator, skoroszyt;) ułożonych zgodnie z listą załączników stanowiącą część wniosku. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia – oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD.
  • Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
  • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

Forma wsparcia – premia

Wysokość premii – 60 000,00zł

Intensywność pomocy – 100%

Uprawnieni wnioskodawcy

Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Ślężanie.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.slezanie.eu/prow-2014-2020/nabory-wnioskow/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-13-2021/?fbclid=IwAR0GA0mSWcmzZnKPBFQZFEb3pO0HvAzD5hHHim9reMpDKNsvLVp17UgJj2E

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź