GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  29 listopada 2019 r.  o godz. 8:30

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XVI/19 z XVI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 października 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom
  z terenu Gminy Marcinowice przez Gminę Świebodzice
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Marcinowice
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu przez Gminę Marcinowice na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej
  nr 1990D na odcinku Jagodnik-Miłochów-Gogołów-Wirki”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu przez Gminę Marcinowice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów-Mysłaków Etap I w km 10+470 – 13+426,99”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 12. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 15. Interpelacje i zapytania radnych
 16. Wolne wnioski i oświadczenia
 17. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 18. Zamknięcie sesji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 8:00.

                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

/-/    Artur Fiołek

 

 

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź