GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Zasady udzielania pomocy finansowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach informuje o zasadach udzielania pomocy „doraźnej” oraz pomocy na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w ramach szkód poniesionych w gospodarstwach domowych związanych z powodzią.

POMOC DORAŹNA

 • Kwota zasiłku nie może przekroczyć 6000 zł
 • W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub w jednym lokalu mieszkalnym prowadzonych jest faktycznie kilka gospodarstw domowych przez poszczególne rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, pomocą może być objęta każda z nich.
 • Zasadnym jest wypłacanie zasiłku celowego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania środków od Wojewody.

Przy określaniu wysokości zasiłku są brane pod uwagę:

 • możliwość funkcjonowania we własnym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
 • prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, aby móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe;
 • potrzeby dzieci z poszkodowanych rodzin w zakresie podjęcia i kontynuowania nauki;
 • zapewnienie dostępu do opieki medycznej i zakup leków dla poszkodowanych, zwłaszcza tych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

POMOC NA REMONT ALBO ODBUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB LOKALU MIESZKALNEGO

 • Wysokość zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć:
 • kwoty 200 tys. zł przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym.
 • kwoty 100 tys. zł przyznawanej w związku ze szkodami powstałymi w budynkach gospodarczych (niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych).

 

 1. Kwoty pomocy finansowej, przyznawane w zależności  od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń.
 2. Kwoty zasiłków przyznawane są w przypadku oszacowania procentu zniszczeń/uszkodzeń na poziomie co najmniej 5%.
 3. W przypadku oszacowania procentu zniszczeń/uszkodzeń budynku/lokalu mieszkalnego na poziomie poniżej 5% pomoc może być przyznana wyłącznie na wykonanie drobnych prac remontowych.

 

Do wystąpienia z wnioskiem o pomoc uprawnieni są: 

 

 • właściciel budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego;
 • osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia;
 • osoba, na rzecz której ustanowiono służebność mieszkania;
 • osoba, która jest dzierżawcą budynku gospodarczego.

 

Więcej informacji pod linkiem:

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Szczegółowe zasady udzielenia w/w pomocy:

 

– Zasiłek może być przeznaczony na koszty rozbiórki zniszczonego budynku mieszkalnego wyłącznie w przypadku odbudowy budynku mieszkalnego na miejscu, na którym był posadowiony dotychczasowy budynek. Całkowita kwota zasiłku na odbudowę budynku mieszkalnego i koszty rozbiórki zniszczonego budynku nie mogą przekroczyć kwoty zasiłku uzależnionej od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń.

– Z kwoty przyznanego zasiłku mogą zostać sfinansowane koszty remontu lub zakupu urządzeń niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła, wody oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Koszty te nie zwiększają kwoty zasiłku przyznanego już na remont albo odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego.

– Jeżeli w zniszczonym lub uszkodzonym budynku/lokalu mieszkalnym gospodarstwo domowe nie było prowadzone w dniu zdarzenia klęskowego, nie zachodzą przesłanki do przyznania pomocy. Pomoc nie przysługuje również na remont/odbudowę budynku/lokalu innego niż budynek/lokal mieszkalny (np. budynku w budowie, domu letniskowego), ani na remont/odbudowę obiektów o innym charakterze (np. dróg dojazdowych), jak również na niezamieszkane części budynku/lokalu mieszkalnego, np. piwnice.

– Kwota udzielonej pomocy na remont/odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych zdarzeniem klęskowym w danym budynku/lokalu mieszkalnym.

– W przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzonych jest faktycznie kilka gospodarstw domowych, pomocą może być objęte każde odrębne gospodarstwo domowe, jednakże łączna wysokość środków przyznanych na remont/odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć wysokości kosztów niezbędnych do usunięcia skutków zdarzenia klęskowego  w budynku/lokalu mieszkalnym.

– Pomoc może być wypłacana w transzach. W takim przypadku wypłata kolejnej transzy zasiłku winna zostać poprzedzona weryfikacją sposobu wykorzystania środków przekazanych w ramach wcześniejszej transzy, w szczególności rozliczeniem poprzez przedstawienie imiennych faktur/rachunków.

– Przy ustalaniu zasadności oraz wysokości pomocy organ gminy bierze pod uwagę uzyskane odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego.

– Osoby uprawnione mają obowiązek potwierdzić poniesienie wydatków związanych
z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku poprzez przedstawienie imiennych faktur/rachunków.

– W przypadku, gdy osoba uprawniona: nie potwierdzi poniesienia wydatków (np. nie przedstawi imiennych faktur/rachunków), przeznaczy pomoc na wydatki niezgodne z celem, na jaki została ona udzielona albo kwota udzielanej pomocy (np. wskutek uzyskanego odszkodowania) przekracza wysokość szkód wyrządzonych zdarzeniem klęskowym, zwrot środków z tytułu udzielonej pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź