GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XXVIII Sesja Rady Gminy Marcinowice

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  30 grudnia 2020 r. o godz. 13:30

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XXVII/20 z XXVII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 listopada 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Marcinowicach
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2021
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/222/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 16. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 18. Interpelacje i zapytania radnych
 19. Wolne wnioski i oświadczenia
 20. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 21. Zamknięcie sesji

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020r. o godz. 9:30. Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 10:00. Posiedzenia Komisji odbędą się w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna.

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 30 grudnia 2020 r. od godz. 13:30 na portalu internetowym:

https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice znajdującym się na bip.marcinowice.pl, link ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice – Nagrania sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź