GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

XXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 11:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI :
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu nr XX/19 z XX sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 6 marca 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Marcinowice
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XXXVII/222/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2016 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części obrębu Chwałków
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marcinowice
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/178/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Marcinowice
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminu płatności raty podatku od nieruchomości
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
15. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
16. Interpelacje i zapytania radnych
17. Wolne wnioski i oświadczenia
18. Informacje dla radnych, sprawy bieżące:
19. Zamknięcie sesji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 20 maja 2020 r. (środa) o godz. 8:30.

Po zakończeniu XXI sesji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź