GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  6 marca 2020 r. o godz. 8:30

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XIX/19 z XIX sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 3 lutego 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowa Wsi przez sołectwo Kątki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Kątki na lata 2020-2027
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowa Wsi przez sołectwo Wiry
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wiry na lata 2020-2027
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Tąpadła, gm. Marcinowice
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marcinowice w 2020 roku
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/19 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2020
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 17. Interpelacje i zapytania radnych
 18. Wolne wnioski i oświadczenia
 19. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 20. Zamknięcie sesji

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 8:30.

 

                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                   /-/    Artur Fiołek

 

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź