GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  20 grudnia 2019 r.  o godz. 8:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XVII/19 z XVII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 listopada 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Marcinowice w roku szkolnym 2019/2020
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 14. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 16. Interpelacje i zapytania radnych
 17. Wolne wnioski i oświadczenia
 18. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 19. Zamknięcie sesji

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 8:00.

 

 

                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                   /-/    Artur Fiołek

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź