GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XLVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  26 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

XLVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XLVII/22 z XLVII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 18 marca 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/256/21 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/279/22 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Marcinowice obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów, w rejonie drogi powiatowej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad wynagrodzenia za inkaso
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 16. Interpelacje i zapytania radnych
 17. Wolne wnioski i oświadczenia
 18. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 19. Zamknięcie sesji

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 26 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 8:30  w sali wielofunkcyjnej w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach, ul. Tadeusza Gajcego 8.

 

Informacje dotyczące sesji znajdą Państwo na stronie: www.bip.marcinowice.pl, zakładka: ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź