GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XLV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  27 stycznia 2022 r. o godz. 10:30

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

XLV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XLIV/21 z XLIV sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marcinowice na 2022 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy Marcinowice na 2022 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Marcinowice na 2022 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Marcinowice na 2022 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marcinowice na 2022 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla sołtysów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Marcinowice
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XL/252/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania z Klubu Malucha w Wirach
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/247/06 Rady Gminy Marcinowice  z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 19. Interpelacje i zapytania radnych
 20. Wolne wnioski i oświadczenia
 21. Informacje dla radnych, sprawy bieżące:
 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Marcinowice za 2021 rok
 1. Zamknięcie sesji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 8:00 w siedzibie Publicznego Przedszkola w Marcinowicach, ul. T. Gajcego nr 8.

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 27 stycznia 2022 r. od godz. 10:30 na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice.

Informacje dotyczące sesji znajdują się na stronie: www.bip.marcinowice.pl, zakładka: ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź