GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Wznowione dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 lipca 2020 r. otwarte zostają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Świdnickiego.

Porady są udzielane każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundację w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław.
Punkt czynny:

  • w poniedziałek w godz. 13:00-17:00,
  • we wtorek i w czwartek w godz. 12:00 – 16:00,
  • w środę i w piątek w godz. 8:00 – 12:00.

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu centralnym numerem telefonu (74) 85 00 460 w godzinach pracy Starostwa, tj.:

  • poniedziałek: 7:15 – 15:00,
  • wtorek: 7:15 – 17:00,
  • środa: 7:15 – 15:00,
  • czwartek: 7:15 – 15:00,
  • piątek: 7:15 – 13:00

Lub elektronicznie na platformie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej poprzez rejestrację pod linkiem https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/173

Nieodpłatna mediacja

Od 1 stycznia 2020 r. w Powiecie Świdnickim nieodpłatna mediacja będzie realizowana stosownie do występujących potrzeb mieszkańców w formie spotkań z mediatorem w punkcie w Dobromierzu przy Placu Wolności 19 w każdy poniedziałek od 7:30 do 11:30  w terminie uzgodnionym uprzednio pod numerem telefonu (74) 85 00 460.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  • przeprowadzenie mediacji;
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

 

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Takim uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem.

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) możliwe jest udzielenie porady w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

Adresy oraz dyżury pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu świdnickiego od dnia 1 stycznia 2019 r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

  1. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni.

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00.

  1. Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.
    Punkt czynny:
    – w poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00,
    – we wtorek i środę w godz. 14:00 – 18:00,
    – w czwartek i piątek w godz. 9:00 – 13:00.
  2. Punkt przy ul. 1-go Maja 7 w Jaworzynie Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni.
    Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00.
  3. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.

Punkt czynny:
– w poniedziałek w godz. 7:30 – 11:30,
– we wtorek w godz. 12:30 – 16:30,
– w środę w godz. 12:30 – 16:30,
– w czwartek w godz. 07:30 – 11:30.
– w piątek w godz. 09:00 – 13:00.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1.Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundację w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław.
Punkt czynny:

– w poniedziałek w godz. 13:00-17:00,

– we wtorek i w czwartek w godz. 12:00 – 16:00,

– w środę i w piątek w godz. 8:00 – 12:00.

  1. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobromierzu prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.
    Punkt czynny:
    – w poniedziałek w godz. 07:30 – 11:30,
    – we wtorek w godz. 07:30 – 11:30,
    – w środę w godz. 07:30 – 11:30,

2a. Punkt przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.
Punkt czynny:
– w czwartek i piątek w godz. 15:00 – 19:00

KOMUNIKAT

  1. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie proszę zdezynfekować ręce.
  2. Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego muszą mieć założoną maseczkę lub chustę zakrywającą usta i nos.
  3. W pomieszczeniu, w którym udzielania jest nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może przebywać tylko 1 klient.
  4. W poczekalni może przebywać tylko 1 klient.
  5. Prosimy zachować dystans co najmniej 2 m.
  6. W lokalu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogę przebywać w punkcie osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  7. Osoby u których występuje kaszel, duszności, stan podgorączkowy proszone są o omówienie się na teleporady pod nr tel. 74/85-00-460 i nie przychodzenie do punktu.
  8. Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
  9. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, notatniki, itp.).

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź