GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2021 r.

 

UWAGA!

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVII/149/2020 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Marcinowice
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2021 r.

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu gminy Marcinowice na 2021 rok z zakresu art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących:

  • Wspomagania rozwiązywania problemów osób starszych i chorych
  • Realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
  • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży
  • Integracji – Kultura, sztuka i tradycja
  • Promocji walorów turystycznych gminy

http://bip.marcinowice.pl/zalaczniki/1653/informacja_dla_Organizacji_Pozarzadowych_konkurs_19a_28-01-2021_06-55-30.pdf

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź