GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Referent

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Referent

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Marcinowicach ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

 1. Stanowisko urzędnicze:

Referent ds. gospodarki lokalowej i mieszkaniowej oraz zagospodarowania i planowania przestrzennego.

 1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

– wykształcenie  średnie/wyższe  preferowane: techniczne,

– doświadczenie zawodowe,

– nieposzlakowana opinia,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

– prawo jazdy kat. B.

– mile widziana dotychczasowa praca w administracji samorządowej lub rządowej,

 1. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:

znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o własności lokali, Prawo budowlane , Prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej,

– znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu gminnego,

– umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

– komunikatywność, dokładność, sumienność i samodzielność,

– inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność  i zaangażowanie,

– dobra organizacja pracy własnej

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność  na stres,

– umiejętność obsługi programów pakietu Office.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

– wymiar czasu pracy: 1 etat,

– czas pracy: równoważny, jednozmianowy,

– pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony do 6 miesięcy,

– wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Marcinowice

– praca przy monitorze komputerowym,

– wykonywanie obowiązków w terenie,

– bezpośredni kontakt z klientem,

– praca w budynku z barierami architektonicznymi

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Marcinowicach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV);
  b) list motywacyjny;
  c) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie;
  d) kserokopie świadectw pracy;
  e) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach i wiedzy;
  f) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  g) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie większym niż dozwolone przepisem prawa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Miejsce i termin złożenia dokumentów

– wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy (biuro podawcze na parterze) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice (liczy się data wpływu do Urzędu).

– termin składania ofert upływa z dniem 27.11.2023 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem:         „Oferta na wolne stanowisko ds. gospodarki lokalowej i mieszkaniowej oraz zagospodarowania i planowania przestrzenne”.
– aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

– nabór przeprowadzi Komisja Powołana Przez Wójta Gminy Marcinowice,

– o terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni pocztą mailową

 1. Dodatkowe informacje

a) wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski,

b) przedkładane kopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem kandydata potwierdzającym zgodność dokumentu z oryginałem i własnoręcznym podpisem

c) pozostałe oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata,

d) nabór może być unieważniony przez Wójta Gminy Marcinowice na każdym jego etapie bez podania przyczyn,

e) informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.marcinowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach.

 

Wójt Gminy Marcinowice
/-/ Stanisław Leń

 

Marcinowice, dn. 15 listopada 2023 r.

 

 

Załączniki:

Oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze 2023

klauzula_do_naboru_-2 2023

kwestinariusz osobowy 2023

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź