GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: „Program współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 27 października 2021 r.

Czas zakończenia konsultacji: 4 listopada 2021 r.

 

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, lub mailowo na adres: gmina@marcinowice.pl, w terminie od 27 października do 4 listopada 2021 r.

Projekt programu zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Marcinowice: www.marcinowice.pl.

Ze względu na stan epidemii w bieżącym roku nie odbędzie się otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:  Grażyna Norbert, pracownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wójt Gminy Marcinowice

/ – / Stanisław Leń

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź