GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: leon

Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach ma zaszczyt zaprosić Delegatów oraz Członków GSW na Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach, które odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2019 roku, o godzinie 10:00 (drugi termin godzin 10:15) w Sali narad Urzędu Gminy Marcinowice.

Planowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
 3. Sprawozdanie finansowe Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach z działalności za 2018 rok.
 4. Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach z działalności za 2018 rok.
 5. Dyskusja.
 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie rocznych sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi GSW.
 7. Przedstawienie potrzeb w zakresie prac konserwacyjnych na 2019 rok.
 8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2019.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał: planu pracy GSW oraz jej budżetu na 2019 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie.

Uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.

A P E L

DO  R O L N I K Ó W

G M I N Y   M A R C I N O W I C E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku, o godzinie 10:00 w Sali narad Urzędu Gminy Marcinowice odbędzie się Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach, na które ma zaszczyt Państwa zaprosić.

Na terenie naszej gminy jest ponad 147km rowów melioracyjnych i prawie 4tys. hektarów gruntów zdrenowanych. W latach 2015-2019, mimo braku wpływu z tytułu składek członkowskich  a wyłącznie dzięki dotacji od Wojewody Dolnośląskiego udało się przeprowadzić konserwację rowów o łącznej długości 5,11km, na kwotę 191.169zł. Z uwagi na niepłacenie składek członkowskich nie możemy ubiegać się o dotacje od Marszałka Województwa oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponieważ  nastąpiła już znaczna degradacja istotnych dla naszych upraw rowów melioracyjnych, brak drożności, odwodnienia bezpośredniego czy poprzez zdegradowany system drenażowy apelujemy o reaktywację GSW w Marcinowicach. Przy minimalnych realnych opłatach członkowskich będziemy mieć delegację do pozyskiwania większych środków zewnętrznych, będziemy mogli wykonać – udrożnić od 5km do 10km rowów rocznie. Jest to niewiele ale więcej, dużo więcej niż  nierobienie nic. Musimy wybrać nowy Zarząd, przyjąć nowy Statut, musimy zacząć działać, musimy ustalić czytelne reguły gry dla aktywnych Członków Spółki.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź