GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Uwaga! Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Marcinowice zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Marcinowice, o wypełnienie Zgłoszenia, które obejmuje informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Marcinowice – Biuro Obsługi Klienta (parter) lub pobrać ze strony: www.bip.marcinowice.pl

Prosimy o złożenie Zgłoszenia w terminie do dnia 15 maja 2023 r. w formie:

– osobiście w Urzędzie Gminy Marcinowice Biuro Obsługi Klienta (parter)

– listownie na adres Urzędu Gminy Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 2, 58 124 Marcinowice

– przekazać sołtysowi (prosimy o podanie numeru telefonu, co ułatwi ewentualną korektę złożonego Zgłoszenia),

– ewentualnie przesłać skan na adres e-mail: srodowisko@marcinowice.pl

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 74 85 85 226 wew. 23 lub 34

 

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na wezwanie organu kontrolującego.

 

Formularz Zgłoszenia:

ZGŁOSZENIE SZAMBA

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź