GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Przyznanie dodatku węglowego- urzędnicy przeprowadzą wywiad środowiskowy w wybranych gospodarstwach domowych

 

 Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, Organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego (samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych). Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

W toku wywiadu środowiskowego ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę
do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Zmiana obowiązująca od dnia 3 listopada 2022 r.

W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki  do jego przyznania istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu ustalenia prawa do tego dodatku. W takim przypadku przyznanie dodatku węglowego następuje w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany
we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do 30 grudnia 2022 r.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź