GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Praca zdalna w Urzędzie Gminy w Marcinowicach od 3 listopada

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r., pracownicy Urzędu Gminy w Marcinowicach od dnia 3 listopada do 4 grudnia 2020 r. przechodzą na pracę zdalną. Część pracowników wypełnia w dalszym ciągu swoje obowiązki stacjonarnie.

Bezpośrednia obsługa Interesanta odbywa się wyłącznie w sprawach pilnych, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu z właściwym referatem dnia i godziny osobistej obsługi przy zachowaniu reżimu sanitarnego: maseczki, dezynfekcja dłoni, dystans społeczny. 

Prosimy, aby załatwianie spraw urzędowych odłożyć w miarę możliwości w czasie.

Obsługa Interesantów odbywa się w następujący sposób:

  • telefonicznie: 74 85 85 226 – w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek – 7.00 – 15.00

wtorek – 7.00 – 17.00

piątek – 7.00 – 13.00 

  • e-mail: gmina@marcinowice.pl
  • platforma e-puap
  • w formie korespondencyjnej: list tradycyjny.
  • przy głównym wejściu do urzędu znajduje się skrzynka podawcza na korespondencję tradycyjną

Numery wewnętrzne do pracowników Urzędu Gminy w Marcinowicach:

https://www.marcinowice.pl/dla-mieszkanca/urzad-gminy

Przypominamy i apelujemy o dokonywanie płatności poprzez bankowość elektroniczną. Poniżej podajemy numery kont dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłat skarbowych, podatków i opłat lokalnych.

Informacje dotyczące numerów kont, na które należy dokonywać opłat:

https://www.marcinowice.pl/oplaty-skarbowe-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-podatki-zaplac-z-domu.html

Zgodnie z §24 Rozporządzenia z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, urzędy administracji publicznej mają obowiązek realizować zadania niezbędne do zapewnienia pomoc obywatelom z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego; 

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych; 

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

7) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące: 

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378),

b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),

d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 i 1378);

8) ochrony środowiska, w tym dotyczące: 

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378), Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1758 

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378), 

c) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875), 

d) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565), 

e) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 

9) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378); 10) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). 

Rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź