GminaMarcinowice

Home / Bez kategorii
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

„Poznaj Polskę”

 

„Poznaj Polskę”

Logo Poznaj Polskę

  • Barwy RP , wizerunek godła RP, logo Poznaj Polskę
  • Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: Wsparcie finansowe ze środków Skarbu Państwa – Ministra Edukacji i Nauki
  • Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: Finansowanie zadania przyznawane wnioskodawcy w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) lub porozumienia – w przypadku wnioskodawcy będącego jednostką samorządu terytorialnego
  • Nazwa zadania: Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” ustanowiony na podst. Art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4 i 1237)
  • Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: Dotacja celowa przeznaczona przez MEiN w łącznej wysokości: 33.752,00 zł. Finansowy wkład własny Gminy Marcinowice: 12.438,00 zł. Całkowity koszt zadania: 46.190,00 zł.
  • Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest wykonawca, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, zwanymi dalej „priorytetowymi obszarami edukacyjnymi”. Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, realizowanych w trzech grupach wiekowych: a) klasy I-III w szkołach podstawowych, b) klasy IV-VIII w szkołach podstawowych, c) szkoły ponadpodstawowe.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź