GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Powiadomienie o konsultacjach – zmiany programu

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące zmiany „Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Przedmiot konsultacji: ZmianaProgramu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Konsultowana zmiana dotyczy wysokości środków przeznaczonych na realizację programu.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 20 lutego 2021 r.

Czas zakończenia konsultacji: 24 lutego 2021 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu zmiany programu należy zgłaszać na zamieszczonym formularzu do Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, lub mailowo na adres: gmina@marcinowice.pl, w terminie do 24 lutego 2021 r.

Projekt zmiany programu i formularz konsultacji zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Marcinowice: www.bip.marcinowice.pl.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:  Grażyna Norbert, pracownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty.

 

Wójt Gminy Marcinowice

/-/ Stanisław Leń

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź