GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Administrator 2

Ponad 57 000 zł na zajęcia w szkołach w programie ASPE

Gmina Marcinowice pozyskała kolejne dofinansowanie w kwocie 57 755,20 zł w ramach konkursu grantowego, którego celem jest wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw mają możliwość pozyskania grantów na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE. Grant przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika, przez okres 10 miesięcy jego zatrudnienia w szkole.

Na podstawie aneksu nr 1 do umowy o powierzenie grantu nr 086/ASPE/2022 z dnia 28.09. – dofinansowanie w kwocie 57 755,20,00 zł (wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w wysokości: 30 766,80 zł, wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach w wysokości: 26 988,40 zł).

Na podstawie umowy i aneksu nr 1 do umowy maksymalna wysokość grantu wynosi: 113 621,20 zł na realizację grantu pt. ASPE w placówkach oświatowych w Gminie Marcinowice o numerze 120/II

Wsparcie bez konieczności wniesienia wkładu własnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grant w projekcie  „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” realizowany jest w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr PROW.02.10.00-1004/20-00

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź