GminaMarcinowice

Home / Informacje dla rolników
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

 

WSZYSTKIM ROLNIKOM PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI

ODZYSKANIA CZĘŚCI PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY

UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ NA PODSTAWIE

ZBIERANYCH FAKTUR  VAT

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek:

  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych
jednostek przeliczeniowych bydła

Zgodnie z wzorem we wniosku o dopłaty do paliwa rolniczego rolnik musi:

  • wpisać do kogo jest składany wniosek, czyli Wójta Gminy Marcinowice;
  • podać swoje dane osobowe oraz adres zamieszkania;
  • wpisać ile hektarów jest jego własnością oraz ile gruntów jest jego współwłasnością;
  • oświadczyć jaka była średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które posiadał w poprzednim roku;
  • podać liczbę załączników oraz je nazwać, czyli np. kopia umowy dzierżawy – 2 szt.,  zaświadczenie o DJP bydła z ARiMR – 1 szt., kopie faktur VAT potwierdzających zakup paliwa do celów rolniczych – 12 szt.

 

Należy także we wniosku zaznaczyć czy rolnik chce pieniądze otrzymać w gotówce czy otrzymać na rachunek bankowy. A jeśli na konto, to należy wpisać numer rachunku. Należy na wniosku zebrać także podpisy współposiadaczy gruntów ze zgodą na zwrot podatku dla rolnika składającego wniosek.

 

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot akcyzy za paliwo wykorzystane do produkcji rolnej przy chowie i hodowli bydła musi wystąpić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła za rok poprzedzający złożenie wniosku. Zatem w 2020 roku należy uzyskać z ARiMR zaświadczenie o liczbie DJP za 2019 rok

Do wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze należy dołączyć również faktury za zakup paliwa, za okres od lutego do lipca 2020 roku. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopie faktur.

Warto również pamiętać, że faktury musza być wystawione na osobę, która składa wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego.

Można również dołączyć kopię umowy dzierżawy gruntów ornych wykorzystywanych przez wnioskującego rolnika.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź