GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Ogłoszenie o naborze na kierownika Klubu Malucha w Wirach

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - KIEROWNIK KLUBU MALUCHA W WIRACH.

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze:

KIEROWNIK KLUBU MALUCHA W WIRACH

Na podstawie art. 15, 16, 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 75)

Osobą kierującą pracą klubu dziecięcego może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
 3. posiada kwalifikacje:

1) pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Kierownikiem klubu dziecięcego może być także osoba, która spełnia wymagania, o których mowa w punktach 1-2 oraz, która:

odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

 1. a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 2. b) przed zatrudnieniem w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w punkcie 3.

 

 1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 6. posiada nieposzlakowaną opinię;
 7. posiada stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w zarządzaniu jednostką budżetową lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym w szkole, przedszkolu, klubie dziecięcym lub innym sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. znajomość przepisów prawnych, a w szczególności:
 3. ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 4. ustawy Prawo oświatowe,
 5. c) ustawy o samorządzie gminnym,
 6. d) ustawy prawo zamówień publicznych,
 7. e) ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 8. f) ustawy o finansach publicznych, a w szczególności w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki,
 9. g) ustawy Kodeks Pracy,
 10. h) ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż.;
 11. umiejętność organizacji i kierowania zespołem pracowników, kreatywność, sumienność;
 12. umiejętność współpracy z rodzicami dzieci będącymi pod opieką klubu dziecięcego;
 13. odporność na stres, zdolności analityczne;
 14. umiejętność biegłej obsługi komputera.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań statutowych i kierowanie działalnością Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. reprezentowanie klubu na zewnątrz;
 3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników klubu;
 4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej klubu;
 5. gospodarowanie powierzonym mieniem;
 6. zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pielęgnacyjnej oraz wychowawczo-edukacyjnej nad dziećmi;
 7. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której kierownik jest zatrudniony jeżeli prawo tego nie zabrania;
 8. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Wymiar czasu pracy:

Planowany wymiar czasu pracy na stanowisku Kierownika klubu dziecięcego: 1/2 etatu.

Faktyczny wymiar zatrudnienia zostanie indywidualnie ustalony z kandydatem.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o przebiegu pracy zawodowej i stażu pracy (wykaz zajmowanych stanowisk), kopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej,
 8. oświadczenie dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 10. krótka koncepcja na temat funkcjonowania klubu dziecięcego,
 11. oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Marcinowicach (treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 12. zgoda kandydata na przetwarzanie przez administratora danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach, w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kopii, odpisów itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie. Dokumenty powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru

strony.

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice lub przesłać pocztą w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu aplikacji do Urzędu Gminy) na adres:

Urząd Gminy Marcinowice

 1. Juliana Tuwima 2

58-124 Marcinowice

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: KIEROWNIK KLUBU MALUCHA W WIRACH”

Informacje dodatkowe:

Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany lub niezakwalifikowany do kolejnego etapu, podczas którego odbędzie się rozmowa, zostanie powiadomiony o tym mailowo lub telefonicznie.

Oświadczenia podpisać należy odręcznie przez kandydata z podaniem daty ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zniszczone zostaną po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Marcinowice po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się uzupełniania braków formalnych w złożonych ofertach.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Marcinowicach.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu: 74 850 34 99 lub po zadaniu pytania na adres: gmina@marcinowice.pl.

 

Marcinowice, dnia 14 czerwca 2021 r.                                               

 

  Wójt

/-/ Stanisław Leń

Nabór na kierownika Klubu Malucha w Wirach

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź