GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: leon

Ogłoszenie dotyczące dzierżawy budynku po Szkole Podstawowej w Wirach

Gmina Marcinowice posiada do wydzierżawienia nieruchomość zabudowaną stanowiącą mienie komunalne Gminy Marcinowice.

Przedmiotem dzierżawy jest wolny budynek po Szkole Podstawowej w Wirach o powierzchni użytkowej 487 m2,  Wiry nr 65 nr,  oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 231/1, AM-1, o pow. 0,2840 ha obręb Wiry. Księga Wieczysta Nr SW1S/00042465/9. Nieruchomość jest wolna są od obciążeń i praw osób trzecich.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wiry Uchwała Nr XXXI/186/05 Rady Gminy Marcinowice – U.3. tereny zabudowy usługowej, strefa ”OW” obserwacji archeologicznej, strefa „A” ochrony konserwatorskiej, tereny dróg i urządzeń komunikacji drogowej, w tym drogi zbiorcze i dojazdowe.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.bip.marcinowice.pl.

Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice, tel. 74 85 85 226 wew. 34 lub 74 850 34 94.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź