GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

5 lipca rusza rekrutacja pracowników do Klubu Malucha w Wirach

 

I N F O R M A C JA

OD DNIA 05 LIPCA 2021 r. RUSZA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW DO NOWO POWSTAŁEGO KLUBU MALUCHA W WIRACH

 

 

Zainteresowane osoby, które chciałby podjąć pracę na stanowisku OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ lub OSOBY DO OBSŁUGI/POMOCY na stanowisku pokojowa zapraszamy wraz z CV oraz listem motywacyjnym do wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Rozmowy o pracę odbywać się będą w siedzibie Publicznego Przedszkola w

Marcinowicach, ul. Tadeusza Gajcego 8,

58-124 Marcinowice w dniach od 05 do 08 lipca 2021 r.

w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

Wymagania do zajmowania stanowiska opiekunki dziecięcej określa ustawa z

dnia 4 lutego 2011r.  o opiece nad dziećmi w wieku do

lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 – art. 15, 16, 18).

 

Opiekunem w klubie dziecięcym może być osoba:

1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub

specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

 

  1. Opiekunem w klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej

wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

  1. a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  2. b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

 

  1. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

 

Opiekunem w klubie dziecięcym może być osoba, która: daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

Opiekunem w klubie dziecięcym nie może być osoba, która figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

 

Kandydat na stanowisko obsługi/pomocy powinien posiadać:

– wykształcenie minimum podstawowe,

– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

– nieposzlakowaną opinię.

Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo oraz za przestępstwo na tle seksualnym.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wójt

/-/ Stanisław Leń

 

Informacja

pracownicy

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź