GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MARCINOWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów, w rejonie drogi powiatowej

 

Marcinowice, dnia 31-08-2022r.

GK.6721.19.2022

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Marcinowice uchwały nr XLVIII/285/22 z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów, w rejonie drogi powiatowej.

Ponadto na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gmina@marcinowice.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022r.

Wniosek i uwaga powinne zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, a jeżeli wniosek dotyczy konkretnej nieruchomości – także wskazanie jej położenia i numeru ewidencyjnego.

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Marcinowice z siedzibą przy ul. Tuwima 2 w Marcinowicach są one podawane w celu składania wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie,
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania,
  • Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź