GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Nabór kandydatów na stanowisko animatora

WÓJT GMINY MARCINOWICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANIMATORA OBIEKTÓW SPORTOWYCH WYBUDOWANYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012" W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANÓW

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Obywatelstwo polskie
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
 5. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in.: instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

Wśród zadań powierzonych Animatorowi/Animatorce znaleźć powinny się co najmniej:

1)wspieranie dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności

2)stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia
w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych

3)przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną przed rozpoczęciem

i po zakończeniu realizacji zajęć

4)wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu niezależnie od statusu materialnego rodziców

5)przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej

6)optymalne wykorzystanie infrastruktury boiska Orlik w Szczepanowie

7)aktywizacja lokalnych struktur

8)organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniający powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu

9)generowanie i przesyłanie raportów miesięcznych oraz raportu rocznego

10)uczestniczenie w bezpłatnych szkoleniach

11)współpraca z osobą nadzorującą ze strony JST

12) nadzór nad mieniem i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń

13) Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Szczepanowie.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny, CV
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 4. Informacje dodatkowe:
 5. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z Urzędem Gminy Marcinowice
  (pierwsza umowa zlecenie obejmująca min. 60 h zajęć miesięcznie).
 6. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Fundacją Orły Sportu przy wykorzystaniu środków przekazanych na ten cel przez MSiT (druga umowa zlecenie obejmująca min. 60 h zajęć miesięcznie).
 7. Szczegółowy zakres obowiązków animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu. Jednocześnie będzie spójny z wytycznymi programu Lokalny Animator Sportu 2020.
 8. Planowany okres zatrudnienia: od 1 marca 2020 do dnia 30 listopada 2020.
 9. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy
w Marcinowicach (pok. nr 2) w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres promocja@marcinowice.pl  do dnia 25 lutego 2020 roku z adnotacją: nabór na stanowisko Animator Sportowy. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Marcinowice zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu
w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach PROJEKTU Lokalny Animator Sportu w 2020 roku.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź