GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Można składać wnioski o wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej

Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych branżach w ramach wsparcia firm poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Na czym polega usługa

 • Dotacja może być udzielona jednorazowo ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje kwestie dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.
 • Dotacji udziela starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) na podstawie umowy.

  Kto może skorzystać

  Przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia,
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

  Działalności gospodarcze, oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, objęte wsparciem w postaci dotacji znaleźć można w poniższej tabeli:

  L.p. Kod PKD Nazwa kodu
  1. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  2. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  3. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  4. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  5. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  6. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  7. 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
  8. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  9. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  10. 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  11. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  12. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
  13. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  14. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  15. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
  16. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  17. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  18. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  19. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  20. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  21. 74.20.Z Działalność fotograficzna
  22. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  23. 79.11.A Działalność agentów turystycznych
  24. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  25. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  26. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  27. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  28. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  29. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  30. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  31. 85.59.A Nauka języków obcych
  32. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  33. 86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
  34. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  35. 86.90.D Działalność paramedyczna
  36. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  37. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  38. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
  39. 91.02.Z Działalność muzeów
  40. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
  41. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  42. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  43. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  44. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
  45. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  46. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  47. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
  48. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Co musisz przygotować

  Zapoznaj się także z Zasadami udzielania dotacji (pdf. 280 KB) oraz z Umową (pdf. 203 KB), która jest automatycznie dołączona do formularza wniosku elektronicznego o udzielenie dotacji.

  Gdzie składasz dokumenty

  Do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o dotację może być złożony jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl: kliknij znajdujący się powyżej przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź